Salgsbetingelser

KJØPSBETINGELSER FOR DROPSFABRIKKEN AS

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Dropsfabrikken AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. Kjøper menes i dette dokumentet som den instans som bestiller en vare fra Dropsfabrikken AS.

FORHANDLER

For å bli forhandler av produkter fra Dropsfabrikken må man ha en fysisk butikk. Dropsfabrikken`s satsningsområde er museer, landhandlerier og spesialforretninger.

PRISER

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift og frakt hvis ikke annet er bemerket. Våre forhandlere kan kun bestille varer med leveringsadresse innenfor Norges grenser. Ordre over kr 5000,- netto er fraktfritt, dette gjelder ikke kunder med spesialavtale og forhandlere utenfor fastland.

BETALING

Dropsfabrikken AS har forhåndsbetaling på alle førstegangskjøp. Våre registrerte forhandlere og foretak med eget kundenummer og innvilget kreditt hos Dropsfabrikken AS kan handle mot faktura. Betalingstid er 14 dager om ikke annet er avtalt. Dersom betalingstiden ikke overholdes vil fordringen bli oversendt SWEA finans uten ytterligere varsel. Dropsfabrikken AS forbeholder seg retten til å forhåndsfakturere dersom betalingsbetingelsene ikke overholdes.

PRISENDRINGER

Prisene kan endres uten forutgående varsel til kjøper. Prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på vil ikke under noen omstendigheter bli endret, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Dropsfabrikken AS forplikter seg til å levere varen til avtalt pris. Dersom det foreligger en prisendring vil kjøper bli forelagt den nye prisen gjennom oppdatert bestillingsskjema tilsendt på E-post. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av Dropsfabrikken AS i bestillingsskjema, annonser o.l. og/eller i nettbutikken kan Dropsfabrikken AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Alle salgs- og tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker. Dersom det er tomt for den aktuelle salgs eller tilbudsvaren kan kjøper avstå fra kjøpet uten kostnader.

LEVERINGSTIDER

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Normal leveringstid til pakking og eventuell produksjon er 14 dager, før innlevering av forsendelsen til transportør. Dager som er oppgitt er i antall hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Dropsfabrikken AS forbeholder seg retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Dersom leveringstiden går utover oppgitt leveringstid kan ikke Dropsfabrikken AS holdes økonomisk ansvarlig for tap som måtte oppstå. Alle ordrer blir full- levert, dersom ikke annet er avtalt. Ekstra frakt ved dellevering vil tilfalle kunden dersom ikke annet er avtalt.

MANGLER ELLER FEIL VED PRODUKT

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks og innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Dropsfabrikken AS.

Dersom Dropsfabrikken AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

ORDRENS GYLDIGHET

En ordre er gyldig når gjeldene bestillingsskjema eller netthandel er utfylt korrekt og ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Dropsfabrikken AS salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er skriftlig avbestilt eller Dropsfabrikken AS skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

FRAKT

Befrakter blir valgt av Dropsfabrikken AS. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Dropsfabrikken AS blir belastet kjøperen. Alle påløpte gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Dropsfabrikken AS sender ikke varer i postoppkrav.

Dropsfabrikken AS leverer ikke ut varer fra eget lager.

RETUR

Ingen returer uten forutgående avtale med Dropsfabrikken AS. Eventuelt Heving av kjøp og/ eller retur av kjøpte varer som har feil skal godkjennes av Dropsfabrikken AS. Kjøper har ikke anledning til retur av spesialbestilte, eller spesialtilpassede produkter. Oppsett og resultat av spesialtilpassede produkter er kjøpers ansvar. All returrett går tapt dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde

Alle forsendelser til Dropsfabrikken AS vedrørende reklamasjoner og lignende må vedlegges vårt utstedte returnummer. I tillegg til følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder og kopi av originalfaktura må vedlegges. Forsendelsen til Dropsfabrikken AS skal skje kostnadsfritt for Dropsfabrikken AS med mindre annet er avtalt mellom partene. Pakker som er sendt i oppkrav eller mottakers frakt vil ikke bli hentet ut. Dersom frakt på retur etter avtale skal belastes Dropsfabrikken AS skal det kun benyttes befrakter etter instruksjon av Dropsfabrikken AS

LEVERANSE

Dersom kunde ikke er tilgjengelig for utlevering av bestilt vare, eller ikke avhenter varer innen valgte befrakters frister forbeholder Dropsfabrikken AS seg retten til å belaste kunden for omkostninger i forbindelse med frakt og retur. Ansvaret for varene går over til kjøper når mottager signerer for mottak av varene. Dersom mottaker ønsker varene levert uten signatur (for eksempel hensetning av varer på trapp/dør) går ansvaret over til kjøper i det befrakter henter varene hos Dropsfabrikken AS.

SALGSPANT

Dropsfabrikken AS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Dropsfabrikken AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Det er registrerte forhandlere og kunder med innvilget kreditt som kan handle varer mot faktura.

HOLDBARHET

Holdbarhet på alle produktene følger produsentens anbefaling. Denne er normalt minst 1 år. Holdbarheten dekker ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, herunder feil oppbevaring, ytre påvirkninger som oppstilte varer i sol, utsatt for luftfuktighet o.l.

Ved holdbarhets-reklamasjon må produktet returneres til Dropsfabrikken AS med original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

TVISTER

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Dropsfabrikken AS gjør oppmerksom på at bilder i nettbutikken kan avvike noe fra produktet i utseende og innhold. Dropsfabrikken AS bestreber seg på at bilder og illustrasjoner i størst mulig grad skal tilstrebe en realistisk gjengivelse av produktets utseende og funksjon.

Tilbake ››